Struktura pracy dyplomowej

22 marca 2020

gallery

Pomoc w pisaniu prac
Jak powinna wyglądać struktura pracy dyplomowej

Kiedy wybierzemy już temat naszej pracy dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej czy innej) i uzyskamy akceptację ze strony promotora, nie pozostaje nam nic innego, jak siąść do pisania. Należy mieć świadomość, że kolejność poruszanych przez nas zagadnień musi być wnikliwie przemyślana. Powinniśmy również pamiętać, że poza stworzonym przez nas tekstem, praca ma również inne elementy, które powinny zajmować określone miejsce w jej strukturze.

Na szczęście odpowiednie uporządkowanie poszczególnych części pracy nie jest problemem. Niezależnie od poziomu kształcenia i studiowanego przez nas kierunku, istnieje jeden ogólnie przyjęty schemat struktury pracy dyplomowej. W zależności od uczelni schemat ten może różnić się szczegółami.

Struktura pracy dyplomowej

  1. Pierwszym niezbędnym elementem pracy dyplomowej jest strona tytułowa. Zwykle umieszcza się na niej temat pracy,  nazwę uczelni, wydziału oraz kierunku na którym studiowaliśmy. Ponadto zawiera ona nasze imię i nazwisko, imię i nazwisko promotora oraz miejscowość i rok obrony. Wzór strony tytułowej bardzo często jest zamieszczany na stronie internetowej naszej uczelni;
  2. Kolejna cześć pracy to spis treści, w którym należy uwzględnić wszystkie rozdziały i podrozdziały pracy, bibliografię oraz spisy tabel, ilustracji itd.;
  3. Po spisie treści umieszczamy wstęp do pracy. W swoim założeniu ma on wyjaśniać cel i zakres pracy. Zakres merytoryczny pracy najłatwiej opisać krótko charakteryzując i (co równie ważne) uzasadniając  treść poszczególnych rozdziałów pracy. We wstępie warto też zaprezentować stan badań nad omawianym problemem. Wskazać najważniejsze publikacje, z których korzystaliśmy podczas pisania pracy;
  4. Następnym elementem pracy dyplomowej (jak z resztą każdej innej pracy) jest rozwinięcie. Powinno składać się ono z co najmniej trzech rozdziałów. Treść poszczególnych rozdziałów zależy od rodzaju pisanej przez nas pracy. Specyfika rozdziałów pracy z pedagogiki będzie więc znacząco różnić się od charakteru rozdziałów pracy z historii. Pierwsza praca jest bowiem pracą badawczą. Druga natomiast – pracą teoretyczną.
  5. Po przeanalizowaniu tematu powinniśmy oczywiście zamieścić zakończenie, w którym przedstawiona zostanie synteza treści zaprezentowanej w rozdziałach (czyli inaczej mówiąc podsumowanie) oraz wnioski końcowe;
  6. Elementem umieszczanym zwykle po zakończeniu jest bibliografia, a więc alfabetyczny spis wszystkich publikacji, z których korzystaliśmy podczas tworzenia pracy, a także książek obejmujących zakresem merytorycznym główny przedmiot naszych rozważań. Forma bibliografii zależy od rodzaju przypisów stosowanych w naszej pracy;
  7. W następnej kolejności powinniśmy zamieścić spisy tabel, ilustracji, wykresów itd.;
  8. Ostatnią (i nie zawsze potrzebną) częścią pracy jest tzw. aneks lub załączniki. Można tu umieścić kwestionariusz ankiety lub wzory innych narzędzi badawczych;

Podsumowanie

Niezależnie jednak od typu pracy w rozdziałach powinien być przeanalizowany każdy aspekt omawianego przez nas tematu. Przyjmuje się, że na początku zamieszczane są rozdziały nakreślające ogólne tło teoretyczne dla tematu naszej pracy. Następnie, w kolejnych rozdziałach poruszane są zagadnienia bardziej szczegółowe lub w przypadku prac badawczych kwestie metodologiczne i prezentacja wyników badań;

Zastosowanie się do powyższych wskazówek pozwoli nam stworzyć pracę o logicznej i zarazem przejrzystej strukturze. Musimy pamiętać, że oba te aspekty są podstawą niezbędną do uzyskania pozytywnej oceny z pracy.

Możesz również zorientować się w jaki sposób zebrać literaturę do utworzenia bibliografi.

Podobał ci się artykuł lub znalazłeś (aś) w nim tego czego szukałeś? Polub nas na facebooku.